fbpx

Cwestiynau Cyffredin

Dyma rai o’r cwestiynau cyffredin. Os oes unrhyw beth nad ydym wedi llwyddo i’w ateb, mae croeso i chi anfon e-bost atom drwy [email protected].

Cewch chi tua 55 munud yn y dŵr. Mae’r gwersi syrffio’n para 90 munud i gyd gyda thua 30 munud o hynny’n hyfforddiant yn y man ochr sych a phum munud ar gyfer cyfnewid. Mae sesiynau’r tonnau yn para un awr, gan gynnwys briffiad diogelwch byr
am bum munud.

Rydym yn argymell eich bod yn cyrraedd o leiaf 45 munud cyn eich sesiwn gyda’r don er mwyn caniatáu digon o amser i gofrestru a newid.

Ar gyfer unrhyw weithgaredd dŵr, rydym yn argymell y dylech fod yn gallu nofio o leiaf 50 metr heb gymorth. Dylech fod yn hapus ac yn hyderus yn y dŵr. Sicrhewch fod unrhyw blant yn eich gofal yn bodloni’r meini prawf hyn hefyd.

Mae ein lagŵn yn cynhyrchu tonnau artiffisial bob 90 eiliad. I symleiddio tipyn bach, mae aradr eira tanddwr yn rhedeg ar hyd rheiliau dan ddŵr yng nghanol y lagŵn. Mae’n creu ton ddeinamig sy’n rymus bob tro. Mae hydrodynameg glyfar yn golygu ei bod ar yr un pryd yn creu sawl math o donnau gwahanol: dechreuwyr, canolradd ac uwch. Mae rhannau symudol y peiriod wedi’u cau i mewn twnnel rhwyll o dan y pontŵn canolog.

Mae tymheredd y dŵr yn amrywio yn ôl y tymor. Gallech ddisgwyl 8 gradd ym mis Mawrth ac 20 gradd ym mis Awst. Rydym yn argymell siwtiau gwlyb pwysau gaeaf, esgidiau, cycyllau a menig yn y misoedd oeraf. Mae ein siwtiau gwlyb yn briodol i’r tymor.

Nid ydym yn ychwanegu unrhyw gemegau at ein dŵr – mae’n cael ei lanhau drwy ddefnyddio golau UV a hidlo. Mae hynny’n golygu y gallwn ei ddraenio’n uniongyrchol i afon Conwy. Mae’n cymryd tua 24 awr i’w ddraenio.

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn archebu lle ymlaen llaw. Peidiwch â theithio i syrffio gyda ni os nad ydych wedi gwirio bod lle ar gael.

Mae’r archebion diodydd olaf fel arfer am 11pm, ond bydd yr oriau’n amrywio yn ôl y tymor. Os ydych yn gwybod y byddwch yn cyrraedd yn hwyr, anfonwch e-bost cyflym atom i gadarnhau hynny.

Rydym yn croesawu cŵn y tu allan, ond dim ond ar yr ardaloedd â deciau. Oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch (o gofio bod ein syrffwyr yn cerdded yn droednoeth) nid ydym yn caniatáu cŵn ar y rhodfa o gwmpas y lagŵn. Ni chaniateir cŵn yn ein caffi, ein hystafell fwyta a’n hardaloedd bar. Nid ydym yn caniatáu cŵn yn ein llety podiau glampio. Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra.

Nid ydym yn cynnig fideo fel rhywbeth arferol ar hyn o bryd, ond gallech gomisiynu fideo drwy ein tîm ‘Bwthyn Lluniau Syrffio’. Byddai angen i chi archebu ymlaen llaw. Gallwch gysylltu â’r tîm yma

Ar gyfer gwasanaethau ffotograffiaeth arferol, mae ffotograffwyr ein Bwthyn  Lluniau Syrffio ar y safle bob dydd.

Mae gennym dair ton wahanol sy’n rhedeg ar yr un pryd mewn rhannau gwahanol o’r lagŵn. Ton ‘uwch’ dros uchder pen, ton ganolradd ar uchder y wasg a thonnau uchder pen-gliniau i ddechreuwyr.

Mae syrffwyr ar y tonnau uwch yn gweithio ar sail cylchdro (tri syrffwyr ar bob darn uwch o’r tonnau, felly mae pob syrffiwr yn dal pob trydedd don) ac mae’r don yn rhedeg bob 90 eiliad. Bydd syrffwyr yn y baeau i ddechreuwyr ac ar y tonnau canolradd yn cael pob yn ail don.

Rydym yn croesawu caiacau a sgïau penodol i syrffio ond er diogelwch holl ddefnyddwyr y lagŵn, dim ond ar y don uwch y gellir eu defnyddio.  Peidiwch ag archebu lle fel caiacwr ar y don hon os nad oes gennych y sgiliau a’r profiad angenrheidiol i reidio ein tonnau uwch dros uchder pen. Mae’n hanfodol eich bod yn gallu dod o’r tonnau mewn man a lle angenrheidiol heb redeg i mewn i faeau’r dechreuwyr. Gall methu â gwneud hynny olygu y byddwn yn gofyn i chi adael y don. Bydd angen i chi ddod â’ch cwch, padlo a helmed eich hun (er y byddwn yn cadw cwpl o gaiacau Arddangos Reidio y gallwch eu rhentu).

Rydym bob amser yn hapus i glywed gan unigolion talentog a brwdfrydig. Mae ein cyfleoedd gyrfaol yn amrywio o hyfforddwyr syrffio, achubwyr bywyd, staff manwerthu, staff arlwyo, staff archebu a derbyn i beirianwyr, marchnatwyr a chyfrifwyr. Os ydych chi’n teimlo bod gennych y sgiliau a’r bersonoliaeth i ymuno â ni,  cliciwch yma i lawrlwytho’r datganiad o ddiddordeb ar gyfer cyflogaeth Ym Mharc Antur Eryri a’i e-bostio yn ôl ynghyd â’ch CV at [email protected]

Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bydd rolau addas yn dod ar gael.

Mae’n dibynnu ar am ba hyd y byddwch chi’n syrffio ac a ydych yn ymweld pan fo’r pris ar y brig neu ddiwrnod prisiau adegau tawel.

Mae sesiynau tonnau oedolion yn dechrau ar £35 yr awr, plant o £25. Mae gwersi syrffio i oedolion yn dechrau ar £50 am 90 munud, plentyn o £40. Mae ein gweithgareddau Adrenalin Dan Do yn cychwyn ar £12, Fforio Awyr Agored o £10. Mae chwarae meddal yn £5 y mynediad.

Gallwch weld ein rhestr brisiau lawn yma.

Mae prisio adegau allfrig mewn grym y tu allan i wyliau ysgol a gwyliau cyhoeddus o 4pm ar ddydd Sul tan nos Iau.

Mae prisiau allfrig mewn grym o fore Gwener tan ddydd Sul am 4pm, yn ogystal ag yn ystod gwyliau’r ysgol ac ar wyliau cyhoeddus.

Rydym yn cynnig syrffio o 5+ oed. Mae’n rhaid i oedolyn sydd ddim yn syrffio fod yn y dŵr gyda phlant 5-7 oed.

Gweithgareddau Adrenalin Dan Do o 5 oed ac yn hŷn

Gweithgareddau Fforio yn yr Awyr Agored o 3 oed ac yn hŷn

Mae chwarae meddal yn addas ar gyfer babanod a phlant bach a phlant hyd at 10 oed.

Edrychwch am ein hargaeledd allfrig sydd cryn dipyn yn rhatach na’r adegau brig.

Rydym hefyd yn cynnig aelodaeth flynyddol am £100 sy’n rhoi hawl i’r aelod gael disgownt o 20% ar bob gweithgaredd, llety a digwyddiad sy’n seiliedig ar ddŵr. Mae’r disgownt yn berthnasol i’n manwerthu hefyd, ac eithrio byrddau sglefrio a byrddau syrffio Smoothstar.

Nac ydy, rydym yn gwneud ein tonnau o ddŵr glaw pur Gymreig. Rydym yn tynnu ein dŵr o gronfeydd ym mynyddoedd y Carneddau uwchben Dyffryn Conwy. Mae’n mynd trwy ganolfan hydrodrydan gyfagos cyn llenwi ein lagŵn.

Rydym yn cynnig siwtiau gwlyb sy’n briodol i’r tymor i’w llogi am £5 y dydd.

Yn ogystal â syrffio rydym yn cynnig anturiaethau pob-tywydd, drwy’r flwyddyn gan gynnwys:

Adrenalin dan do – muriau dringo, llwybr parkour Ninja, cwrs ymosod i fyny yn yr awyr wedi’i rwydo, sleidiau eithafol, neidiau ar fagiau a via ferrata.

Waliau dringo awyr agored, tyrau cwympo’n rhydd a weiren wib.

Fforio yn yr awyr agored – trac pwmpio, ramp sglefrio, llogi beiciau mynydd a gwasanaeth concierge antur ar gyfer gweithgareddau oddi ar y safle.

Chwarae Meddal ar gyfer ymwelwyr iau.

 

Rydym bob amser yn argymell archebu lle ymlaen llaw, yn enwedig os ydych yn ymweld yn ystod amseroedd prysur (penwythnosau a gwyliau ysgol). Gallwch gadw eich bwrdd drwy ddefnyddio’r ffurflen archebu ar y dudalen hon.

Mae ein ffotograffwyr bob amser ar y safle i dynnu lluniau o’ch sesiwn. Gallwch weld eich delweddau yn y Bwthyn Lluniau Syrffio (ar y dec wrth ymyl y caffi chwarae meddal) ar ôl eich sesiwn. Prynwch eich copïau digidol o £7.50 y llun.

Oherwydd rhesymau ymarferol ni allwch wisgo sbectol yn y dŵr – byddai’r tonnau’n eu golchi i ffwrdd. Os na allwch syrffio heb sbectol, rydym yn argymell eich bod yn gofyn i’ch optegydd am gael gogls ar bresgripsiwn cyn eich ymweliad.

Nac oes, does dim cost am barcio a mynediad i Barc Antur Eryri. Rydym wastad wedi bod ag awydd gwneud y parc yn hygyrch i unrhyw un sydd am ddod i wylio’r syrffio, i fwynhau’r awyrgylch a chael coffi, diod neu bryd o fwyd. Dim ond os byddwch chi’n dewis cymryd rhan mewn gweithgaredd y byddwch chi’n talu.

Oes! Rydym yn cynnig llety glampio coetir, gyda phob pod glampio yn cysgu hyd at bedwar o bobl mewn dau wely sengl ac mewn un dwbl. Gall gwesteion glampio ddefnyddio ein tybiau poeth a sawna am ddim. Mae bwyd a diod blasus yn cael eu gweini yn ein hystafell fwyta, caffis a bariau wrth ochr y man syrffio. Rydym hefyd yn cynnig cyswllt trydanol ar gyfer faniau gwersylla.

Mae Gogledd Cymru yn adnabyddus i lawer fel ‘calon antur’. Tra byddwch yn aros gyda ni ym Mharc Antur Eryri nid ydych yn gyfyngedig  i weithgareddau ar y safle. Mae hen ddigon gerllaw, gan gynnwys cerdded mewn ceunentydd, dringo, padlo sefyll i fyny a beicio mynydd o’r radd flaenaf. Cysylltwch â’n Concierge Antur i gael mwy o wybodaeth.

Wave forecast: perfect - every 90 seconds!

What people think of us?

4.5/5 – Trip Advisor

4.5/5 – Facebook reviews

4.6/5 – Google reviews

8.6/10 – Booking.com

 

Adventure Parc Snowdonia, Conway Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE

© Adventure Parc Snowdonia Ltd trading as Surf Snowdonia and Adventure Parc Snowdonia. Adventure Parc Snowdonia Ltd is a company registered in England and Wales with company number 8220978. Registered office: 21 Oakland House, Hope Carr Road, Leigh, Lancashire, WN7 3ET

 Geographic Family Experience Winner 2019
TripAdvisor
Armed Forces Covenant
Welsh Tourist Board