fbpx

YSGOLION A CHLYBIAU

DIWRNODAU ANTURUS ALLAN I YSGOLION A CHLYBIAU

Mae ein teithlenni strwythuredig yn helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau newydd, i’w hannog i fagu hyder ac i herio eu ffiniau mewn awyrgylch hwyliog a chyffrous. O wersi syrffio i ogofa artiffisial, waliau dringo i feicio mynydd a cherdded ceunentydd, mae ein hanturiaethau hwyliog, difyr wedi’u cynllunio i gefnogi lles meddyliol a chorfforol ac annog ffyrdd iach o fyw.

Rydyn ni’n gwybod eich bod yn brysur, ond peidiwch â phoeni!  Bydd ein tîm yn trefnu’r holl waith papur a’r drefniadaeth ar eich cyfer.  O ddarparu asesiad risg llawn i gyfeirio cyllid posibl, cysylltwch â ni heddiw i yrru’r cwch i’r dŵr.

DEWISWCH EICH GWEITHGAREDDAU!

Mae ein cyfleuster arobryn, sydd gyda’r gorau yn y byd, yn cynnig llond trol o anturiaethau pob tywydd. O CA1 i CA5, bydd ein gweithgareddau a arweinir gan arbenigwyr yn ennyn diddordeb, yn diddanu ac yn herio pob oedran.

GWERSI BLAS AR SYRFFIO

Syrffio y gall pawb ei fwynhau a chyflwyniad gwych i’n tonnau. Mae’r gweithgaredd yn para 90 munud, gydag un awr o syrffio yn ein lagŵn.

O £20 y myfyriwr

ADRENALIN DAN DO

Profiad antur dan do gwefreiddiol lle rydych yn dewis eich lefel her eich hun. Hwyl pob tywydd, beth bynnag yw’r adeg o’r flwyddyn.

Gweithgareddau o £10 y myfyriwr

FFORIO YN YR AWYR AGORED

Heriau a hwyl yn yr awyr iach. Dewiswch o blith gweithgareddau dan arweiniad hyfforddwr gan gynnwys cerdded ceunentydd, beicio mynydd ac arforgampau.

O £10 y disgybl.

HERIAU ADEILADU TÎM

Cymysgedd o Gladiators a’r ‘Krypton Factor’ ar gyfer ein heriau adeiladu tîm a menter. Pecyn hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn o weithgareddau pwrpasol.

O £30 y disgybl.

OUR TEAM WILL SORT ALL THE PAPERWORK AND ORGANISATION FOR YOU. FROM PROVIDING A FULL RISK ASSESSMENT TO SIGNPOSTING POSSIBLE FUNDING.

CEFNOGI'R HYN RYDYCH YN EI WNEUD YN YR YSTAFELL DDOSBARTH

CWRICWLWM DAEARYDDIAETH

Mae mynyddoedd, llynnoedd, coedwigoedd ac afonydd Gogledd Cymru yn ein hamgylchu.  Mae’n lleoliad amrywiol a deinamig sy’n llawn daearyddiaeth fyw, hanes a threftadaeth. Cafodd Antur Parc Eryri ei hadeiladu ar safle diwydiannol segur ac mae’n enghraifft ardderchog o adfywio rhanbarthol. Rydym dim ond saith milltir i ffwrdd o safle treftadaeth y byd UNESCO yng Nghastell Conwy.

LLES

Gall syrffio helpu i leihau straen a phryder, gwella hyder a chynyddu’r gallu i ganolbwyntio. Yn anecdotaidd, rydym wedi gweld sut mae hyn wedi troi’n uniongyrchol yn ddeilliannau gwell i fyfyrwyr yn yr ystafell ddosbarth. Mae gan Brosiect Wave ddata arolwg helaeth ar sut mae eu rhaglen syrffio wedi trawsnewid bywydau ifanc.   www.waveproject.co.uk

BYWYDAU IACHACH

Mae mynd i’r afael â gordewdra ymhlith plant ac anweithgarwch corfforol yn un o heriau mawr ein cyfnod. Rydym yn credu y gall annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau a heriau newydd, llawn hwyl helpu i ehangu eu gorwelion a meithrin cariad at weithgarwch corfforol a chwaraeon gydol eu hoes. Gall ein gweithgareddau strwythuredig a diddorol eich helpu i ymhelaethu ar ymdrechion eich ysgol i gefnogi bywydau iach.

DUG CAEREDIN A GWOBRAU ERAILL

Mae syrffio yn weithgaredd gwych i blant iau feistroli ar gyfer Bathodyn sgowtiaid, neu i fyfyrwyr hŷn ei ddewis ar gyfer eu Gwobr Gorfforol gyda’r DofE. Bydd y myfyrwyr yn cael eu hannog a’u cefnogi gan ein hyfforddwyr syrffio arbenigol. Mae cyfarwyddyd ar gael ar gyfer grwpiau neu unigolion.

CALL US ON OR FILL IN OUR ENQUIRY FORM

Wave forecast: perfect - every 90 seconds!

What people think of us?

4.5/5 – Trip Advisor

4.5/5 – Facebook reviews

4.6/5 – Google reviews

8.6/10 – Booking.com

 

Adventure Parc Snowdonia, Conway Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE

© Adventure Parc Snowdonia Ltd trading as Surf Snowdonia and Adventure Parc Snowdonia. Adventure Parc Snowdonia Ltd is a company registered in England and Wales with company number 8220978. Registered office: 21 Oakland House, Hope Carr Road, Leigh, Lancashire, WN7 3ET

 Geographic Family Experience Winner 2019
TripAdvisor
Armed Forces Covenant
Welsh Tourist Board